Vol 1 (September 2019): Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine

Case Report 
Sclerotherapy for a giant lymphatic malformation in the neck: a case report
Zhiyu Li, Rengrong Lv, Guangqi Xu, Ran Huo
Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine  
2019;
1:
7  
Original Article 
Immortalization of human periodontal ligament stem cells by transferring human telomerase reverse transcriptase gene
Li Gao, Fen Zhao, Wenxin Jiang, Chenguang Niu, Keyong Yuan, Wenzhen Lin, Xuchen Hu, Rui Ma, Zhengwei Huang
Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine  
2019;
1:
6